PDFPrintE-mail
SCREW SCEENSurface Aerator (Floated and Fixed Type)

STATIC SCREEN
View Full-Size Image


STATIC SCREEN

Price: Call for Pricing

Ask a question about this product

STATIC SCREEN

Static_Screen

หลักการทำงาน
เครื่องดักขยะที่ใช้งานง่ายสะดวกไม่มีระบบกลไกเคลื่อนไหวในการใช้งานน้ำเสียที่เข้ามาจะถูกส่งเข้าสู่รางรับน้ำด้านบนเครื่องดักขยะและไหลแบบ gravity ลงมาสู่ตะแกรงรองรับด้านล่าง ซึ่งตะแกรงมีช่องห่างหลายขนาด เช่น 0.5, 0.75, 1.0, 2.0, 3.0 mm. ลักษณะของตะแกรงเป็นตะแกรงทรงโค้งเอียงตามแนวดิ่ง ซี่ตะแกรงมีลักษณะทรงลิ่ม เพื่อไม่ให้เกิดการอุดตันซึ่งสามารถปรับองศาเพื่อให้ตะกอนที่แยกออกมาสะสมอยู่บนตะแกรงมากน้อยแตกต่างกันตามความต้องการ

จุดเด่นผลิตภัณฑ์
1.ลงทุนค่อนข้างน้อย
2.การบำรุงรักษาต่ำ
3.ไม่มีค่าใช้จ่ายในการเดินระบบ

Customer Reviews:

There are yet no reviews for this product.
Please log in to write a review.