เครื่องกำจัดตะกอน
There are no translations available.

 

เครื่องกำจัดตะกอน
  

POLYMET
17.1_POLYMER_1
เครื่อง เตรียมสารละลายโพลิเมอร์   เป็นระบบเตรียมสารละลายโพลิเมอร์อัตโนมัติสำเร็จรูป   ซึ่งถูกออกแบบมาให้ใช้ในการเตรียมสารละลายโพลิเมอร์
BELT FILTER PRESS
16.1_BELT_FILTER_PRESS_1
เครื่องรีดตะกอนชนิดสายพาน ได้ถูกออกแบบมาให้ใช้สำหรับงานบำบัดตะกอนจากน้ำเสียชุมชน หรืออุตสาหกรรม
FILTER PRESS
18.1_FILTER_PRESS_3
เครื่องอัดตะกอนแบบแผ่นเป็นอุปกรณ์การรีดตะกอนที่นิยมใช้อย่างแพร่หลายมานาน อ้นเนื่องจากการออกแบบโครงสร้างที่ง่าย
SCREW PRESS

sc1

เครื่องอัดตะกอนแบบสกูร  ระบบกำจัดตะกอนในน้ำเสียจากโรงงานอตุสหกรรมต่าง ๆ เช่น  โรงงานทำกระดาษ โรงงานผลิตเครื่องหนัง  โรงงานทำเส้นใยผ้า  โรงงานผลิตอาหารต่าง ๆ    ระบบกำจัดตะกอนในน้ำเสียจากโรงปศุสัตว์      ใช้แยกน้ำออกจากตะกอนในส่วนของการกำจัดขยะ, การเพาะปลูก  ใช้แยกน้ำออกจากตะกอนในส่วนของกระบวนการผลิตอาหาร และเครื่องดื่ม

TABLE THICKENER

 

เครื่องเพิ่มความเข็มข้นตะกอนชนิดสายพาน   หลักการทำงาน  เครื่องเพิ่มความเข้มข้นตะกอนชนิดสายพาน ใช้ในการแยกส่วนของตะกอนออกจากน้ำ ทำให้ตะกอนมีความเข้มข้นสูงขึ้นและมี จำนวนเนื้อตะกอนในปริมาณมาก    เครื่องเพิ่มความเข้มข้นตะกอนชนิดสายพาน มีให้เลือกหลากหลายถึง 6 รุ่น    และมีความกว้างตั้งแต่ 0.5 -3.2 เมตร   เครื่องจักร ถูกออกแบบให้สามารถรองรับปริมาณน้ำตะกอนที่สูงและตะกอน    ที่มีความเข้มข้น ต่ำได้เป็นอย่างดี  น้ำที่ถูกแยกออกจากตะกอนจะมีปริมาณมากหรือน้อยขึ้นอยู่กับชนิด ของ     สายพานกรองตะกอนที่เลือกใช้ ว่ามีความเหมาะสมหรือไม่ ความเข้มข้นของตะกอนที่เหมาะสม    ควรมีความเข้มข้นอยู่ที่ 0.5 - 5% จะทำให้เครื่องเพิ่มความเข้มข้นตะกอนมีประสิทธิภาพสูงสุดส่วนน้ำที่ผ่านการ แยกตะกอนแล้วจะไหลลงสู่ถาดรองรับน้ำทิ้งเพื่อนำไปใช้ประโยชน์ในขบวนการถัดไป

AQUA FULL BRIDGE CIRCULAR SCRAPER & AQUA FULL BRIDGE CIRCULAR THICKENER

cicural


เครื่องกวาดตะกอนและเครื่องเพิ่มความเข็มข้นตะกอน สำหรับถังกลม เป็นอุปกรณ์ การกวาดตะกอนสำหรับถังตกตะกอนแบบกลม ซึ่งสามารถใช้งานได้กับถังตกตะกอนได้หลากหลายขนาด สามารถใช้ได้ทั้งถังตก ตะกอนและถังเพิ่มความเข้มข้นของระบบน้ำดีและระบบน้ำเสีย

SCRAPPER
HYDRAULIC-SCRAPER
อุปกรณ์ การกวาดตะกอนที่มีการเคลื่อนที่ในการกวาดตะกอนแบบไปและกลับเหมาะเพื่อที่จะ พาตะกอนให้เคลื่อนที่ไปลงบ่อรับตะกอนได้อย่างมี  ประสิทธิภาพ